Průvodce pro uživatele nástroje TrainSME

Vítáme vás jako nové uživatele nástroje TrainSME!
Navrhujeme vám, abyste se s nástrojem nejprve seznámili, a to pomocí tohoto průvodce pro uživatele.

Nástroj TrainSME pomůže manažerům v malých podnicích a mikropodnicích i personalistům, kteří zastávají rozhodovací pozice, lépe porozumět a analyzovat, jakého vzdělávání je v jejich podniku zapotřebí, a naplánovat podle toho další kroky vedoucí k rozvoji znalostí a dovedností pracovníků. Obecně je cílem tohoto nástroje zvyšovat informovanost o vyhlídkách a příležitostech, které mohou pracovníci díky odbornému vzdělávání získat.

Materiály a nástroje, které TrainSME obsahuje, jsou popsány ve dvou podobách: první verze (průvodce „Seznámení s nástrojem TrainSME“) je určena lidem, kteří chtějí posoudit své vlastní znalosti a dovednosti (nebo i vedoucím pracovníkům včetně manažerů lidských zdrojů, kteří hodlají posuzovat a hodnotit nejen sami sebe, ale rovněž zaměstnance); druhá verze (příručka „Profesionální využívání nástroje TrainSME“) je určena podnikům, které chtějí ověřit, poskytují-li zaměstnancům dostatečné pobídky a podněty a zda jejich pracovní prostředí podporuje rozvíjení znalostí a dovedností.

1. Průvodce „Seznámení s nástrojem TrainSME“

Tato verze byla vytvořena pro uživatele, kteří chtějí posoudit schopnosti a dovednosti sami u sebe nebo u svých zaměstnanců. Doporučujeme ji také manažerům malých podniků a mikropodniků, kteří se zatím otázkami personálního rozvoje v úzkém ani širokém smyslu nezabývali, ale rádi by začali.

2. Příručka „Profesionální využívání nástroje TrainSME“

Tato verze je určena pokročilejším uživatelům, pro které není rozvoj schopností a dovedností zcela novou oblastí činnosti. Příručku pro profesionály by měli využívat manažeři, kteří mají dostatečnou praxi v personalistice a rozvoji znalostí a dovedností, školitelé, vzdělávací instituce a všichni, kdo pracují v oblasti odborného vzdělávání.

3. Další součásti nástroje TrainSME

Vedle jednotlivých složek, které byly představeny v průvodci „Seznámení“ i v příručce „Profesionální využití“, je součástí nástroje TrainSME rovněž on-line knihovna s podkladovými materiály, články a kontrolními seznamy, dále glosář obsahující definice i stručné vysvětlení některých termínů, s nimiž se v nástroji pracuje, a nakonec kontaktní údaje.

Knihovna se dělí do dvou úseků: v úseku „články“ naleznete podkladové materiály o odborném vzdělávání pracovníků a o identifikaci vzdělávacích potřeb, úsek „kontrolní seznamy“ nabízí rozmanité prameny a kontrolní seznamy, které mohou uživateli pomoci při provádění vlastního hodnocení vzdělávacích potřeb.

Glosář vysvětluje různé termíny a vymezuje některé koncepce a témata, které jsou napříč všemi složkami nástroje TrainSME používány – od akčních kompetencí až po pracovní modely podporující učení.

Nesmíme zapomenout ani na úsek kontaktní údaje, který přináší informace o členech sdružení projektu TrainSME a možnosti se na ně obrátit. Uživatel, který bude mít nějaké další otázky, může tedy kontaktovat přímo sdružení TrainSME.

4. Technické poznámky a nastavení prohlížeče

Technické uspořádání

Pro zaručení bezchybného provozu nástroje TrainSME v on-line verzi i ve verzi na CD-Romu doporučuje sdružení TrainSME toto nastavení prohlížeče:
Microsoft Internet Explorer:
Tools --> Internet Options --> Advanced Settings --> Safety

Je nutné aktivovat tyto dvě funkce:
Allow active content to run in files on My Computer
Allow active content from CDs to run on My Computer


JAVA:
K zajištění bezchybného průběhu funkcí “uložit a nahrát” (“save and load”) musí být (instalována a) aktivována JAVA

Ukládání osobních údajů

Všechny osobní údaje, které jsou do nástroje TrainSME vloženy během fáze hodnocení (při využívání nástroje „vytváření profilu organizace“ a „vytváření profilu pracovníků“, se ukládají pouze místně, ve vašem osobním počítači – a to i když pracujete s on-line verzí.

5. Další kroky

Obě verze souboru TrainSME, průvodce „Seznámení“ i příručka „Profesionální využití“ uživateli navrhují, jak se v nástroji snadno orientovat a zároveň se soustředit na nejvýznamnější články a nástroje. Samozřejmě je zcela na uživateli, jakým způsobem se chce se souborem nástrojů a dostupnými materiály podrobně seznámit.

Soubor nástrojů TrainSME má zvyšovat informovanost o přínosech a podmínkách odborného vzdělávání, zejména v malých podnicích a mikropodnicích. Jeho cílem je zlepšovat v tomto druhu podniků systém vzdělávání pracovníků, a to jednak nabídkou novátorských a modifikovatelných nástrojů pro hodnocení vzdělávacích potřeb, ale i díky pokynům pro realizaci programů odborného vzdělávání v praxi.

Zde je však na místě říci, že programy odborného vzdělávání jsou (nebo by měly být) vytvářeny organizacím tzv. „na míru" podle jejich konkrétních potřeb. Soubor nástrojů TrainSME tedy může každému malému či střednímu podniku pomoci identifikovat vzdělávací potřeby jeho pracovníků, avšak další odbornou asistenci (např. poradenství o nejvhodnějším druhu vzdělávacího programu) by podniku měly poskytovat vzdělávací a školicí instituce nebo specializovaní konzultanti a školitelé; obsah vzdělávacího programu se pak bude týkat konkrétní oblasti.