Akční kompetence

Akční kompetence zahrnuje všechny schopnosti, dovednosti, znalosti a zkušenosti jednotlivce, které mu umožňují aktivně samostatně organizovat svou práci a zvládat praktické úkoly řádně, účelně, odpovědně a způsobem odpovídajícím situaci. Akční kompetence znamená:
  • schopnost rozpoznat určitou situaci a nezbytnost jednat;
  • odborné znalosti a schopnost využít jich při rozhodování;
  • schopnost zvážit rizika;
  • asertivitu;
  • schopnost řídit.
Odborné akční kompetence Rozvoj odborných akčních kompetencí je významný kvůli procesům změny a s nimi spojenými změnami v nárocích na pracovníky. Odborné akční kompetence lze posuzovat jejich uplatňováním při výkonu konkrétního povolání. Úkol tyto kompetence vymezit, posoudit, posílit a dále prohlubovat spočívá na podniku.

(dotazník o činnostních a akčních kompetencích)