Vyhodnocení dovedností zaměstnanců

Tato kapitola popisuje různé nástroje a obsahuje kontrolní seznamy, které mohou být využity k vyhodnocení dovedností vašich zaměstnanců.

Hodnoticí pohovor
Hodnoticí pohovor by měl být základem pro vymezení úkolů, kompetencí a pracovních povinností, které podnik od zaměstnance očekává, a pro jejich koordinaci s konkrétním potenciálem zaměstnance. Podle porovnání stávajících a budoucích cílů může zaměstnanec definovat požadavky na svůj rozvoj a zaměstnanec zase naplánovat potřebná opatření dalšího vzdělávání.

Průzkum zaměstnanců
Průzkum zaměstnanců slouží k tomu, aby objektivizoval informace o stávající situaci podniku, rozpoznal potřeby dalšího vzdělávání, optimalizoval výkon jednotlivých jednotek podniku a také inicioval opatření ke zlepšení pracovního prostředí.

Profil zaměstnanců
Profily zaměstnanců jsou ústředním nástrojem řízení pracovníků a změn. Poskytují vedení podniku důležité informace o tom, zda lze podnikovou strategii uskutečňovat se stávajícím zaměstnaneckým potenciálem, nebo zda je zapotřebí jeho dalšího rozvoje. Profily pomáhají politice náboru pracovníků a podpoře zaměstnanců v orientaci.

Průzkum o vzdělávání a rozvoji pracovníků
Průzkum o vzdělávání a rozvoji pracovníků je metoda evidování a posuzování stavu personálního rozvoje v podniku podle objektivních kritérií. Průzkum provádí vedoucí nebo jiný pracovník odpovědný za počáteční a další vzdělávání pracovníků.