Dotazník o vzdělávacích potřebách – posouzení kompetencí


Profilový typ:     Stávající profil     Cílový profil

Název:    (např. Jméno zaměstnance, pracovní místo)

Kontrolní seznam 1 – Odborné a metodické kompetence / dovednosti

pro určení a posouzení odborných a metodických kompetencí zaměstnance
Stávající profil
Stupeň hodnocení:
1 ... výborné
2 ... dobré
3 ... uspokojivé
4 ... dostatečné
5 ... nedostatečné
6 ... neodpovídající
Ukazatel 1 2 3 4 5 6

1. Využívání kompetencí potřebných pro plnění úkolů na pracovišti
Zaměstnanec zvládá plnit úkoly samostatně.
Zaměstnanec řádně používá pomocné materiály (např. diagramy, technické návody).
Zaměstnanec dokáže vyhledávat a vybírat informace z různých zdrojů (např. knihovna, internet).
Zaměstnanec je schopen rozpoznat problém v jeho zárodku.
Zaměstnanec dokáže řešit problémy, které se při každodenní práci vyskytnou.

2. Adaptace na profesní požadavky
Zaměstnanec dokáže požadavky řádně posoudit.
Zaměstnanec je schopen využívat při řešení problémů nové myšlenky a koncepce.
Zaměstnanec umí zavádět do praxe nové pokyny a směrnice.

3. Pružnost při pracovní činnosti
Zaměstnanec se dokáže rychle přizpůsobit novým pracovním metodám a technologiím.
Zaměstnanec dokáže vykonávat činnosti obnášející více úkolů (např. provádět více úkolů zároveň, pracovat zároveň na různých projektech či pracovat na projektech v různých pozicích).
Zaměstnanec má mnohostranné dovednosti (např. může plnit různé úkoly, měnit v rámci podniku místo, nahradit kolegu atd.).

4. Podíl na vysoké kvalitě práce
Zaměstnanec dodržuje stanovené doby a termíny.
Zaměstnanec si dokáže pro svou práci či úkol udělat časový plán.
Zaměstnanec plní vnitřní normy jakosti.

5. Znalost informačních a komunikačních technologií
Zaměstnanec umí používat počítačový hardware (souřadnicový zapisovač, scanner, digitální zařízení).
Zaměstnanec má základní znalosti informačních technologií (kancelářské programy, e-mail, internet, vyhledávače).
Zaměstnanec je obeznámen se specializovaným softwarem (CAD, DB, e-obchod).
Zaměstnanec umí vytvářet softwarové programy.

6. Jazykové schopnosti a dovednosti
Zaměstnanec odpovídajícím způsobem ovládá mateřský jazyk (např. pravopis, gramatiku).
Zaměstnanec má odpovídající znalosti cizího jazyka.Kontrolní seznam 2 – Sociální a komunikační kompetence / dovednosti

pro určení a posouzení sociálních a komunikačních kompetencí zaměstnance
Stávající profil
Stupeň hodnocení:
1 ... výborné
2 ... dobré
3 ... uspokojivé
4 ... dostatečné
5 ... nedostatečné
6 ... neodpovídající
Ukazatel 1 2 3 4 5 6

1. Schopnosti a dovednosti týmové práce
Zaměstnanec se aktivně účastní řešení úkolů nebo pracovních otázek..
Zaměstnanec přijímá názory ostatních.
Zaměstnanec se o zkušenosti a znalosti dělí s ostatními (např. předává informace ostatním).

2. Komunikační dovednosti
Zaměstnanec jedná se zákazníky a obchodními partnery přátelsky a zdvořile.
Zaměstnanec se dokáže jasně vyjadřovat.
Zaměstnanec má prezentační dovednosti.
Zaměstnanec dobře používá různé prostředky komunikace (telefon, e-mail atd.)
Zaměstnanec naslouchá ostatním a pokládá otázky.

3. Vztahy s lidmi
Zaměstnanec umí jasně a přesvědčivě argumentovat.
Zaměstnanec bere v úvahu názory ostatních.
Zaměstnanec může jednat jako neformální vůdce.
Zaměstnanec napomáhá řešit konflikty.
Zaměstnanec dokáže přijmout kritiku.