Pracovní podmínky podporující učení

Pracovními podmínkami podporujícími učení se rozumějí takové podmínky, které podněcují a vyžadují učební procesy. Odpovídající úkoly tedy obnášejí plánování, přípravu, uskutečnění, kontrolu a organizaci.
Co napomáhá učení:
 • samostatnost při práci;
 • možnosti aktivního zapojení zaměstnanců;
 • složitost a pestrost činnosti;
 • komunikace a spolupráce;
 • častá a co nejkonkrétnější zpětná vazba;
 • dostupné informace na pracovišti.

Příklad: Projekty

Projektová práce rozvíjí kompetence tím, že lidé jsou při ní ve styku s lidmi s odlišnými kompetencemi, projekt obnáší něco nového a získávání znalostí je systematicky uspořádáno:
 • nejprve je vybrán projekt pro rozvoj kompetencí a vymezí se časový rámec;
 • poté se určí nároky na projekt a zaměstnance;
 • vyjasní se kompetence, které mají zaměstnanci získat;
 • určí se, jak bude osvojování znalostí evidováno a hodnoceno.

Příklad: Rotace práce

Rotace práce rozvíjí kompetence tím způsobem, že se pracovníci systematicky střídají na pracovních místech s rozdílnou pracovní náplní, a mohou tak získat související znalosti.
 • Nejprve se vyberou činnosti, které mají posílit kompetence (záleží na rozsahu činnosti);
 • pak se vyjasní časový rámec a cíle rotace práce;
 • dohodne se, jak lze pro rotaci práce využít konkrétní pracoviště (činnosti, funkce);
 • oddělení, na nichž budou rotace probíhat, si vzájemně vyjasní otázku nákladů a kapacitních náhrad.

Příklad: Systematická výměna zkušeností

Systematická výměna zkušeností rozvíjí kompetence tím, že při ní dochází ke sdílení informací a přenášení poznatků, např. při exkurzi z jiných podniků, útvarů nebo oblastí.
 • Nejprve se zvolí zákazník, dodavatel, oblast či útvar nebo veletrh, díky nimž se pracovníci mohou naučit například nový pracovní nebo výrobní postup;
 • poté se vyjasní, jaká výměna zkušeností je pro určité pracovníky nebo určitou činnost vhodná;
 • vyplní se standardizovaný formulář (určení nákladů, očekávané výsledky exkurze);
 • nově osvojené poznatky šíří absolventi dále mezi kolegy, např. při workshopech.

Příklad: Ostrůvky vzdělávání

Podporováním decentralizovaného učení přímo na pracovišti lze předejít oddělování učení od práce.
 • zásada částečně samostatné práce
 • sloučení technologie, organizace a lidí
 • rozvoj aktivních profesních znalostí a dovedností
 • základním prvkem je soustavné zdokonalování
 • začlenění do rozvoje celého podniku
 • podpora samostatného kritického myšlení

Příklad: Samostatné učení

 • Nejprve se zajistí vhodné podklady, materiál a pracovní pomůcky;
 • zváží se, jaké znalosti si mají pracovníci osvojit, v jakém časovém rámci a jak budou hodnoceny výsledky;
 • pracovníkům se poskytne dostatečná volnost zorganizovat si na učení čas;
 • pracovníci mohou naučené věci uplatňovat při běžné práci;
 • nakonec se učební náplň zaeviduje a vyhodnotí, např. s kolegy.